top of page

EDASCO privacyverklaring

Bij EDASCO hebben we veel te maken met privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens. We hechten bijzonder sterk aan de privacy van degene met wie we een zakelijke relatie onderhouden, opdrachtgevers, leveranciers, klanten en deelnemers in onze programma’s en trajecten en voelen ons verantwoordelijk voor een verantwoorde verwerking van gegevens. In deze privacyverklaring maken we duidelijk hoe we met data en gegevens omgaan.

EDASCO

In het kader van haar dienstverlening is EDASCO verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij ontvangen deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en doordat u deze aan ons heeft verstrekt. Door te participeren in of gebruik te maken van onze dienstverlening accepteert u ons privacy-beleid en geeft u EDASCO toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor haar dienstverlening.

Contactgegevens EDASCO

Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 8, 6828 HT Arnhem

Postadres: Postbus 1075, 6801 BB Arnhem

Telefoon: 06-20548515

Email: info@edasco.nl

Website: www.edasco.nl 

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

 

EDASCO verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van zakelijke relaties
  - naam en voornaam
  - bedrijfsnaam en functie
  - zakelijke contactgegevens (telefoon, email-adres)

   

 • Persoonsgegevens van deelnemers in onze programma’s en trajecten
  - naam en voornaam
  - geboortedatum
  - adres en woonplaats
  - telefoon en email-adres
  - bedrijfsnaam en functie

 

Bijzondere persoonsgegevens

 

Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. EDASCO verwerkt dit soort bijzondere persoonsgegevens niet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, waaronder en niet uitsluitend assessment programma’s, coaching trajecten en (HR-)adviestrajecten. en goed af te kunnen stemmen op uw wensen en kwaliteiten.

Meer specifiek hebben we uw gegevens nodig voor de volgende doelen:

 • Om u informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te kunnen doen met betrekking tot onze dienstverlening.

 • Om een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst.

 • Om ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verzamelen en verwerken in het kader van onze selectie-, ontwikkel- en potentieelassessment programma’s.

 • Om met u als opdrachtgever of deelnemer te kunnen corresponderen via telefoon en email.

 • Om rapportages te kunnen opstellen en versturen.

De grondslag voor het door ons verwerken van persoonsgegevens is gelegen in het feit dat dit nodig is voor een adequate uitvoering van de overeenkomst die we zijn aangegaan. Door uw opdrachtverstrekking, deelname aan onze programma’s of acceptatie van een opdracht gaat u akkoord met onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is EDASCO gebonden aan de geldende wet- en regelgeving. EDASCO houdt ontwikkelingen op dit vlak bij en houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

In haar professioneel en zakelijk handelen werkt EDASCO tevens conform de beroepsethische standaard van het Nederlands Instituut van Psychologen, waarbij altijd de meest recente beroepscode het uitgangspunt vormt.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

EDASCO neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (medewerker van EDASCO) tussen zit.

Gegevens opslag

EDASCO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor gegevens worden verzameld.

Voor persoonsgegevens verkregen in onze assessment programma’s geldt dat we deze niet langer dan twee jaar bewaren. Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het maken van groepsrapportages en voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan deelnemers wanneer zij daarom verzoeken. Na de periode van twee jaar wordt uw rapport, inclusief het onderliggende dossier met gegevens, vernietigd.

Gegevens verstrekking aan derden

 

EDASCO verstrekt gegevens aan derden enkel in het kader van uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het delen van informatie met derden geschiedt alleen nadat we daartoe expliciet uw toestemming hebben ontvangen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst. Zodoende zorgen we voor een consistent niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

 

U hebt altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens zoals wij die verzamelen in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Hiertoe kunt u een verzoek sturen naar info@edasco.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en u informeren wanneer het besluit rondom uw verzoek is uitgevoerd.

Beveiliging

 

EDASCO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@edasco.nl.

Tot slot

 

EDASCO wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens APG. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@edasco.nl.

bottom of page